skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Tác giả/ người sáng tác: Deng, J. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effection and Mechanism of Radiosensitivity of Non-small Cell Lung Cancer Cell Line H358 Following Gefitinib Treatment

Deng, Jie ; Zhuang, Liang ; Chen, Yuan

Zhongguo Fei Ai Za Zhi, 2011, Vol.14(11), pp.841-847 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10093419 ; E-ISSN: 19996187 ; DOI: 10.3779/cjlc.v14i11.3204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhuang, Liang
  2. Zhuang, L.
  3. Jie Deng
  4. Deng, Jie
  5. Chen, Yuan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...