skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Deng, Der-Jiunn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congestion control with dynamic threshold adaptation and cross‐layer response for TCP Vegas over IEEE 802.11 wireless networks

Cheng, Rung‐Shiang ; Deng, Der‐Jiunn

International Journal of Communication Systems, November 2014, Vol.27(11), pp.2918-2930 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1074-5351 ; E-ISSN: 1099-1131 ; DOI: 10.1002/dac.2515

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A CSMA/CA-Based Media Access Protocol Using the Registered Backoff Time Vector (RBTv) Mechanism for M2M Communications

Cheng, Rung-Shiang ; Huang, Chung-Ming ; Tu, Tzung-Han

Mobile Networks and Applications, 2017, Vol.22(1), pp.83-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1383-469X ; E-ISSN: 1572-8153 ; DOI: 10.1007/s11036-016-0680-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-layer TCP with bitmap error recovery scheme in wireless ad hoc networks

Cheng, Rung-Shiang ; Deng, Der-Jiunn ; Huang, Yueh-Min ; Huang, Lianfen ; Chao, Han-Chieh

Telecommunication Systems, 2010, Vol.44(1), pp.69-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1018-4864 ; E-ISSN: 1572-9451 ; DOI: 10.1007/s11235-009-9226-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Energy Saving in IEEE 802.11ax

Yang, Hang ; Deng, Der-Jiunn ; Chen, Kwang-Cheng

IEEE Access, 2018, Vol.6, pp.47546-47556 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2865763

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Range-Based Localization Algorithm for Next Generation Wireless Networks Using Radical Centers

Yeong-Sheng Chen ; Der-Jiunn Deng ; Chun-Chien Teng

IEEE Access, 2016, Vol.4, pp.2139-2153 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2016.2551704

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Quality-of-Service Provisioning in IEEE 802.11ax WLANs

Der-Jiunn Deng ; Shao-Yu Lien ; Jorden Lee ; Kwang-Cheng Chen

IEEE Access, 2016, Vol.4, pp.6086-6104 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2016.2602281

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cross-layer congestion and contention window control scheme for TCP performance improvement in wireless LANs

Deng, Der-Jiunn ; Cheng, Rung-Shiang ; Chang, Heng-Jia ; Lin, Hui-Tang ; Chang, Ruay-Shiung

Telecommunication Systems, 2009, Vol.42(1), pp.17-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1018-4864 ; E-ISSN: 1572-9451 ; DOI: 10.1007/s11235-009-9166-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saturation throughput analysis of multi‐rate IEEE 802.11 wireless networks

Deng, Der‐Jiunn ; Li, Bin ; Huang, Lianfen ; Ke, Chih‐Heng ; Huang, Yueh‐Min

Wireless Communications and Mobile Computing, August 2009, Vol.9(8), pp.1102-1112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1530-8669 ; E-ISSN: 1530-8677 ; DOI: 10.1002/wcm.668

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2010  (2)
  2. 2010đến2013  (1)
  3. 2014đến2015  (1)
  4. 2016đến2017  (3)
  5. Sau 2017  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...