skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: ACM International Conference Proceeding Series xóa Năm xuất bản: Trước2004 xóa Tác giả/ người sáng tác: Denaro, G. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assertions to better specify the amazon bug

Baresi, L ; Denaro, G ; Mainetti, L ; Paolini, P

Proceedings of the 14th international conference on software engineering and knowledge engineering, 15 July 2002, pp.585-592

ISBN: 1581135564 ; ISBN: 9781581135565 ; DOI: 10.1145/568760.568863

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deriving models of software fault-proneness

Denaro, Giovanni ; Morasca, Sandro ; Pezzè, Mauro

Proceedings of the 14th international conference on software engineering and knowledge engineering, 15 July 2002, pp.361-368

ISBN: 1581135564 ; ISBN: 9781581135565 ; DOI: 10.1145/568760.568824

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...