skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Brazil xóa Tác giả/ người sáng tác: Denadai, Marina xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and characterization of microencapsules containing spray dried powder obtained from Brazilian brown, green and red propolis

Andrade, Julianna Karla Santana ; Denadai, Marina ; Andrade, George Ricardo Santana ; Da Cunha Nascimento, Cristiane ; Barbosa, Paula Ferreira ; Jesus, Monica S ; Narain, Narendra

Food Research International, July 2018, Vol.109, pp.278-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9969 ; E-ISSN: 1873-7145 ; DOI: 10.1016/j.foodres.2018.04.048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Denadai, M
  2. Andrade, Grs
  3. Nascimento, CD
  4. Narain, N
  5. Narain, Narendra

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...