skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: DenBoer Gordon xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Documentary history of the first Federal elections 1788 - 1790. Volume 3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Documentary history of the first Federal elections 1788 - 1790. Volume 3

DenBoer Gordon; Brown Lucy Trumbull; Hagermann Charles D

Madison : University of Wisconsin Press , 1986 - (328.73 DOC(3) 1986) - ISBN0299106500

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The Documentary history of the first Federal elections, 1788-1790. Volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Documentary history of the first Federal elections, 1788-1790. Volume 1

Jensen Merrill; Becker Robert A.; DenBoer Gordon

Madison : University of Wisconsin Press, 1976 - (328.73 DOC(1) 1976) - ISBN0299066908 (v. 1) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
The Documentary history of the first Federal elections 1788 - 1790. Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Documentary history of the first Federal elections 1788 - 1790. Volume 2

DenBoer Gordon; Brown Lucy Trumbull; Hagermann Charles D

Madison : University of Wisconsin Press , 1984 - (328.73 DOC(2) 1984) - ISBN029909510X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. DenBoer Gordon
  2. Hagermann Charles D
  3. Brown Lucy Trumbull
  4. Jensen Merrill
  5. Becker Robert A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...