skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Agricultural Economics xóa Tác giả/ người sáng tác: Demont, Matty xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking a new look at empirical models of adoption: average treatment effect estimation of adoption rates and their determinants

Diagne, Aliou ; Demont, Matty

Agricultural Economics, September 2007, Vol.37(2‐3), pp.201-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; E-ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/j.1574-0862.2007.00266.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Demont, M.
  2. Diagne, Aliou
  3. Diagne , Aliou
  4. Demont, Matty
  5. Diagne, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...