skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Delury, John xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

North Korea: 20 Years of Solitude

Delury, John

World Policy Journal, Winter 2008/2009, Vol.25(4), p.75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775 ; DOI: 10.1162/wopj.2009.25.4.75

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trump and North Korea: reviving the art of the deal.(TRUMP TIME)(Donald Trump)(Essay)

Delury, John

Foreign Affairs, 2017, Vol.96(2), p.46(6)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Disappointments of Disengagement: Assessing Obama's North Korea Policy

Delury, John

Asian Perspective, Apr-Jun 2013, Vol.37(2), pp.149-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02589184 ; E-ISSN: 22882871

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Reunified Theory: Should We Welcome the Collapse of North Korea?

Delury, John ; Moon, Chung-in ; Terry, Sue

Foreign Affairs, Nov/Dec 2014, Vol.93(6), pp.179-183

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

North Korea: US fear risks squandering the chance for peace

Delury, John

FT.com, Feb 7, 2018

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pyongyang Perseveres: Why Washington Should Learn to Work With North Korea

Delury, John

Foreign Affairs, Vol.92(4), pp.177-182

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instead of threatening North Korea, Trump should try this instead

Delury, John

The Washington Post, April 24, 2017

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Delury, John
  2. Delury, J.
  3. John Delury
  4. Moon, Chung - In
  5. Moon, Chung-In

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...