skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Delpeyroux, Francis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circulating vaccine-derived polioviruses: current state of knowledge

Kew, Olen M ; Wright, Peter F ; Agol, Vadim I ; Delpeyroux, Francis ; Shimizu, Hiroyuki ; Nathanson, Neal ; Pallansch, Mark A

Bulletin of the World Health Organization, 01 January 2004, Vol.82(1), pp.16-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862004000100006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ABI/INFORM Complete  (1)
 2. ABI/INFORM Global  (1)
 3. ScieELO Public Health  (1)
 4. SciELO  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kew, Olen
 2. Agol, Vadim I
 3. Pallansch, Mark A
 4. Wright, Peter F
 5. Delpeyroux, Francis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...