skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhou, Michelle xóa Tác giả/ người sáng tác: Deloatch, Robert xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ScopeG: A Mobile Application for Exploration and Comparison of Personality Traits

Deloatch, Robert ; Gou, Liang ; Kau, Chris ; Mahmud, Jalal ; Zhou, Michelle

Companion Publication of the 21st International Conference on intelligent user interfaces, 07 March 2016, pp.102-105

ISBN: 9781450341400 ; ISBN: 1450341403 ; DOI: 10.1145/2876456.2879474

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Deloatch, R.
  2. Kau, C.
  3. Mahmud, J.
  4. Gou, L.
  5. Kau, Chris

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...