skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Navarre, David xóa Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Della Pasqua, Sabrina xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Similarity as a Design Driver for User Interfaces of Dependable Critical Systems

Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Hamon, Arnaud ; Della Pasqua, Sabrina; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2018, Vol.LNCS-10774, pp.114-122 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-92081-8_11

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Della Pasqua, S.
  2. Della Pasqua, Sabrina
  3. Navarre, David
  4. Hamon, Arnaud
  5. Ifip, Hal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...