skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: B - Philosophy. Psychology. Religion xóa Tác giả/ người sáng tác: Delbanco Andrew xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Puritan ordeal
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Puritan ordeal

Delbanco Andrew

Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1989. - (285 DEL 1989) - ISBN0674740556 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Delbanco Andrew

theo chủ đề:

  1. Giáo hội
  2. Thanh giáo
  3. Puritans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...