skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Biology xóa Tác giả/ người sáng tác: Dehmer, Matthias xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Discrimination of Networks by Using Distance, Degree and Eigenvalue-Based Measures (Structural Discrimination of Networks)

Dehmer, Matthias ; Grabner, Martin ; Furtula, Boris; Gomez-gardenes, Jesus (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7), p.e38564 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038564

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Developments in Quantitative Graph Theory: Information Inequalities for Networks (Information Inequalities for Networks)

Dehmer, Matthias ; Sivakumar, Lavanya; Emmert-streib, Frank (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(2), p.e31395 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0031395

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrative Network Biology: Graph Prototyping for Co-Expression Cancer Networks (Integrative Network Biology)

Kugler, Karl G ; Mueller, Laurin A. J ; Graber, Armin ; Dehmer, Matthias; Zhu, Dongxiao (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(7), p.e22843 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022843

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resilience to Leaking — Dynamic Systems Modeling of Information Security (Resilience to Leaking)

Hamacher, Kay; Dehmer, Matthias (Editor)

2012, Vol.7(12), p.e49804 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0049804

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Connections between Classical and Parametric Network Entropies (Connections between Network Entropies)

Dehmer, Matthias ; Mowshowitz, Abbe ; Emmert-Streib, Frank; Rapallo, Fabio (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(1), p.e15733 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0015733

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of the Time Scale on the Construction of Financial Networks (Financial Networks)

Emmert-Streib, Frank ; Dehmer, Matthias; Scalas, Enrico (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(9), p.e12884 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0012884

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Statistical and Population Aspects of Network Complexity (Exploring Aspects of Network Complexity)

Emmert-Streib, Frank ; Dehmer, Matthias; Cannon, Alex J. (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(5), p.e34523 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0034523

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Information Inequalities for Generalized Graph Entropies (Inequalities for Generalized Graph Entropies)

Sivakumar, Lavanya ; Dehmer, Matthias; Boccaletti, Stefano (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(6), p.e38159 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038159

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bounds on the Average Sensitivity of Nested Canalizing Functions

Klotz, Johannes ; Heckel, Reinhard ; Schober, Steffen

PLoS One, May 2013, Vol.8(5), p.e64371 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0064371

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dehmer, Matthias
  2. Dehmer, M
  3. Emmert-Streib, Frank
  4. Emmert-Streib, F
  5. Sivakumar, Lavanya

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...