skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Tác giả/ người sáng tác: Dehmer, Matthias xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Location of Zeros of Wiener and Distance Polynomials (Zeros of Wiener and Distance Polynomials)

Dehmer, Matthias ; Ilić, Aleksandar; Germano, Guido (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(3), p.e28328 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0028328

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Quality of Zero Bounds for Complex Polynomials (The Quality of Zero Bounds for Complex Polynomials)

Dehmer, Matthias ; Tsoy, Yury Robertovich; Scalas, Enrico (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7), p.e39537 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0039537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Discrimination of Networks by Using Distance, Degree and Eigenvalue-Based Measures (Structural Discrimination of Networks)

Dehmer, Matthias ; Grabner, Martin ; Furtula, Boris; Gomez-gardenes, Jesus (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7), p.e38564 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038564

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Developments in Quantitative Graph Theory: Information Inequalities for Networks (Information Inequalities for Networks)

Dehmer, Matthias ; Sivakumar, Lavanya; Emmert-streib, Frank (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(2), p.e31395 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0031395

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrative Network Biology: Graph Prototyping for Co-Expression Cancer Networks (Integrative Network Biology)

Kugler, Karl G ; Mueller, Laurin A. J ; Graber, Armin ; Dehmer, Matthias; Zhu, Dongxiao (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(7), p.e22843 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022843

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Indices with High Discriminative Power for Graphs (Information Indices with High Discriminative Power)

Dehmer, Matthias ; Grabner, Martin ; Varmuza, Kurt; Zhu, Dongxiao (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(2), p.e31214 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0031214

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resilience to Leaking — Dynamic Systems Modeling of Information Security (Resilience to Leaking)

Hamacher, Kay; Dehmer, Matthias (Editor)

2012, Vol.7(12), p.e49804 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0049804

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Connections between Classical and Parametric Network Entropies (Connections between Network Entropies)

Dehmer, Matthias ; Mowshowitz, Abbe ; Emmert-Streib, Frank; Rapallo, Fabio (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(1), p.e15733 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0015733

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large-Scale Evaluation of Molecular Descriptors by Means of Clustering

Dehmer, Matthias ; Emmert-Streib, Frank ; Tripathi, Shailesh; Roccatano, Danilo (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0083956 ; PMCID: 3877108 ; PMID: 24391854

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Discrimination Power of Structural SuperIndices

Dehmer, Matthias ; Mowshowitz, Abbe

PLoS One, Jul 2013, Vol.8(7), p.e70551 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0070551

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of the Time Scale on the Construction of Financial Networks (Financial Networks)

Emmert-Streib, Frank ; Dehmer, Matthias; Scalas, Enrico (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(9), p.e12884 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0012884

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Statistical and Population Aspects of Network Complexity (Exploring Aspects of Network Complexity)

Emmert-Streib, Frank ; Dehmer, Matthias; Cannon, Alex J. (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(5), p.e34523 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0034523

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Information Inequalities for Generalized Graph Entropies (Inequalities for Generalized Graph Entropies)

Sivakumar, Lavanya ; Dehmer, Matthias; Boccaletti, Stefano (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(6), p.e38159 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038159

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Uniqueness of -Matrix Graph Invariants

Dehmer, Matthias ; Shi, Yongtang; Emmert-Streib, Frank (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0083868 ; PMCID: 3879262 ; PMID: 24392099

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualizing the Topical Structure of the Medical Sciences: A Self-Organizing Map Approach

Skupin, André ; Biberstine, Joseph R ; Börner, Katy; Dehmer, Matthias (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0058779 ; PMCID: 3595294 ; PMID: 23554924

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bounds on the Average Sensitivity of Nested Canalizing Functions

Klotz, Johannes ; Heckel, Reinhard ; Schober, Steffen

PLoS One, May 2013, Vol.8(5), p.e64371 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0064371

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrimination Power of Polynomial-Based Descriptors for Graphs by Using Functional Matrices

Dehmer, Matthias ; Emmert-Streib, Frank ; Shi, Yongtang ; Stefu, Monica ; Tripathi, Shailesh

PLoS One, Oct 2015, Vol.10(10), p.e0139265 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0139265

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Typology by Means of Language Networks: Applying Information Theoretic Measures to Morphological Derivation Networks
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Typology by Means of Language Networks: Applying Information Theoretic Measures to Morphological Derivation Networks

Abramov, Olga ; Lokot, Tatiana; Dehmer, Matthias (Editor) ; Emmert-Streib, Frank (Editor) ; Mehler, Alexander (Editor)

Towards an Information Theory of Complex Networks: Statistical Methods and Applications, pp.321-346

ISBN: 9780817649036 ; ISBN: 0817649034 ; E-ISBN: 9780817649043 ; E-ISBN: 0817649042 ; DOI: 10.1007/978-0-8176-4904-3_11

Toàn văn sẵn có

19
Information Theory-Based Measurement of Software
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Theory-Based Measurement of Software

Allen, Edward B; Dehmer, Matthias (Editor) ; Emmert-Streib, Frank (Editor) ; Mehler, Alexander (Editor)

Towards an Information Theory of Complex Networks: Statistical Methods and Applications, pp.347-364

ISBN: 9780817649036 ; ISBN: 0817649034 ; E-ISBN: 9780817649043 ; E-ISBN: 0817649042 ; DOI: 10.1007/978-0-8176-4904-3_12

Toàn văn sẵn có

20
Fair and Biased Random Walks on Undirected Graphs and Related Entropies
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fair and Biased Random Walks on Undirected Graphs and Related Entropies

Blanchard, Philippe ; Volchenkov, Dimitri; Dehmer, Matthias (Editor) ; Emmert-Streib, Frank (Editor) ; Mehler, Alexander (Editor)

Towards an Information Theory of Complex Networks: Statistical Methods and Applications, pp.365-395

ISBN: 9780817649036 ; ISBN: 0817649034 ; E-ISBN: 9780817649043 ; E-ISBN: 0817649042 ; DOI: 10.1007/978-0-8176-4904-3_13

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (17)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2011  (17)
 4. 2012đến2013  (12)
 5. Sau 2013  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (17)
 2. Book Chapters  (14)
 3. Sách  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (2)
 2. T - Technology .  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dehmer, Matthias
 2. Emmert-Streib, Frank
 3. Mehler, Alexander
 4. Dehmer, M.
 5. Mowshowitz, Abbe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...