skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Nations and Nationalism xóa Tác giả/ người sáng tác: Deets, Stephen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dilemmas of autonomy and liberal pluralism: examples involving Hungarians in Central Europe *

Deets, Stephen ; Stroschein, Sherrill

Nations and Nationalism, April 2005, Vol.11(2), pp.285-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1354-5078.2005.00204.x

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Deets, Stephen
  2. Deets, S.
  3. Stroschein, S.
  4. Stroschein, Sherrill

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...