skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: 2003đến2007 xóa Tác giả/ người sáng tác: Decherney, Peter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hollywood and the Culture Elite How the Movies Became American
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hollywood and the Culture Elite How the Movies Became American

Peter Decherney

E-ISBN 0231133766 ; E-ISBN 9780231133777 ; E-ISBN 9780231508513

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...