skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Debus, Marc xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Registration Fees for Same-Sex Unions, Local Party Politics and Societal Demand

Debus, Marc ; Knill, Christoph ; Tosun, Jale

Local Government Studies, 01 December 2013, Vol.39(6), pp.756-776 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-3930 ; E-ISSN: 1743-9388 ; DOI: 10.1080/03003930.2013.767798

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support for Policies on Entrepreneurship and Self‐Employment among Parties and Coalition Governments

Debus, Marc ; Tosun, Jale ; Maxeiner, Marcel

Politics & Policy, June 2017, Vol.45(3), pp.338-371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-5623 ; E-ISSN: 1747-1346 ; DOI: 10.1111/polp.12205

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tosun, Jale
  2. Debus, Marc
  3. Debus, M.
  4. Tosun, J.
  5. Knill, Christoph

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...