skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Electronic Books xóa Nhan đề tạp chí: The Electronic Library xóa Tác giả/ người sáng tác: Deb, Subrata xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Setting up an electronic library: the case of TERI

Deb, Subrata ; Kar, Debal C

The Electronic Library, 01 April 2005, Vol.23(2), pp.189-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470510592889

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TERI Integrated Digital Library Initiative

Deb, Subrata

The Electronic Library, 01 May 2006, Vol.24(3), pp.366-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470610671213

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (2)
  2. Emerald Insight  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Deb, S.
  2. Deb, Subrata
  3. Kar, Debal
  4. Kar, Debal C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...