skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Lecture Notes in Computer Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Tác giả/ người sáng tác: De Wasseige, O. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface eXtensible Markup Language SIG

Calvary, Gaëlle ; Wasseige, Olivier de ; Faure, David ; Vanderdonckt, Jean

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6949(Part IV), pp.693-695 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_119

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Faure, David
  2. Calvary, G.
  3. Vanderdonckt, J.
  4. Vanderdonckt, Jean
  5. Faure, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...