skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Tác giả/ người sáng tác: De Schutter, Helder xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing for linguistic injustice: territoriality and pluralism

De Schutter, Helder

Nationalities Papers, 02 November 2014, Vol.42(6), p.1034-1052 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2014.954989

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language policy and political philosophy: On the emerging linguistic justice debate

De Schutter, Helder

Language Problems & Language Planning, 2007, Vol.31(1), pp.1-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-2690

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Van Parijsian linguistic justice – context, analysis and critiques

De Schutter, Helder ; Robichaud, David

Critical Review of International Social and Political Philosophy, 14 May 2015, p.1-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-8230 ; E-ISSN: 1743-8772 ; DOI: 10.1080/13698230.2015.1023627

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and luck

De Schutter, Helder ; Ypi, Lea

Politics, Philosophy & Economics, November 2012, Vol.11(4), pp.357-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-594X ; E-ISSN: 1741-3060 ; DOI: 10.1177/1470594X11416776

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schutter, Helder
  2. De Schutter, Helder
  3. De Schutter, H.
  4. Schutter, Helder De
  5. Ypi, Lea

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...