skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Abnormal Child Psychology xóa Tác giả/ người sáng tác: De Los Reyes, Andres xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing Informant Discrepancies as Predictors of Early Adolescent Psychopathology: Why Difference Scores Cannot Tell You What You Want to Know and How Polynomial Regression May.(Report)(Author abstract)

Laird, Robert D. ; De Los Reyes, Andres

Journal of Abnormal Child Psychology, Jan, 2013, Vol.41(1), p.1(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subjective -- Objective Sleep Comparisons and Discrepancies Among Clinically-Anxious and Healthy Children.(Report)(Author abstract)

Alfano, Candice A. ; Patriquin, Michelle A. ; Reyes, Andres

Journal of Abnormal Child Psychology, 2015, Vol.43(7), p.1343(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrepancies Between Parent and Adolescent Beliefs About Daily Life Topics and Performance on an Emotion Recognition Task.(Report)(Author abstract)

De Los Reyes, Andres ; Lerner, Matthew D. ; Thomas, Sarah A. ; Daruwala, Samantha ; Goepel, Katherine

Journal of Abnormal Child Psychology, August, 2013, Vol.41(6), p.971(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. De Los Reyes, Andres
  2. De Los Reyes, A
  3. Thomas, SA
  4. Daruwala, Samantha
  5. Thomas, Sarah A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...