skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa Chủ đề: Male xóa Tác giả/ người sáng tác: De La Haye, Fanny xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Détection et identification d'une caractéristique du mouvement d'écriture manuscrite chez des l'enfant

Bonneton-Botté, Nathalie ; De La Haye, Fanny ; Marec-Breton, Nathalie ; Bara, Florence

Canadian Journal of Experimental Psychology/Revue canadienne de psychologie expérimentale, 2012, Vol.66(3), pp.164-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1196-1961 ; E-ISSN: 1878-7290 ; DOI: 10.1037/a0028369

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...