skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: De Biase, Daniela xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coping with low pH: molecular strategies in neutralophilic bacteria

Lund, Peter ; Tramonti, Angela ; De Biase, Daniela

FEMS Microbiology Reviews, November 2014, p.35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6445 ; E-ISSN: 1574-6976 ; DOI: 10.1111/1574-6976.12076

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lund, P
  2. De Biase, Daniela
  3. Tramonti, A
  4. Lund, Peter
  5. De Biase, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...