skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Nhan đề tạp chí: Economic Botany xóa Tác giả/ người sáng tác: De Albuquerque, Ulysses Paulino xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the Local Availability of Woody Caatinga Plants (Northeastern Brazil) Explain Their Use Value

Lucena , R.F.P. De ; Lima Araújo , E. De ; Albuquerque , U.P. De

Economic botany, 2007, Vol.61(4), pp.347-361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...