skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản De, Suvranu xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary evaluation of the pattern cutting and the ligating loop virtual laparoscopic trainers

Chellali, A ; Ahn, W ; Sankaranarayanan, G ; Flinn, J T ; Schwaitzberg, S D ; Jones, D B ; De, Suvranu ; Cao, C G L

Surgical endoscopy, April 2015, Vol.29(4), pp.815-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-2218 ; PMID: 25159626 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00464-014-3764-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST: A Virtual Peg Transfer Task in Gynecologic Surgeons

Awtrey, Christopher ; Chellali, Amine ; Schwaitzberg, Steven ; De, Suvranu ; Jones, Daniel ; Cao, Caroline

Journal of minimally invasive gynecology, 2015, Vol.22(7), pp.1271-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1553-4669 ; PMID: 26216094 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jmig.2015.07.015

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterizing the learning curve of the VBLaST-PT(©) (Virtual Basic Laparoscopic Skill Trainer)

Zhang, Likun ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Arikatla, Venkata Sreekanth ; Ahn, Woojin ; Grosdemouge, Cristol ; Rideout, Jesse M ; Epstein, Scott K ; De, Suvranu ; Schwaitzberg, Steven D ; Jones, Daniel B ; Cao, Caroline G L

Surgical endoscopy, October 2013, Vol.27(10), pp.3603-15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-2218 ; PMID: 23572217 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00464-013-2932-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary face and construct validation study of a virtual basic laparoscopic skill trainer

Sankaranarayanan, Ganesh ; Lin, Henry ; Arikatla, Venkata S ; Mulcare, Maureen ; Zhang, Likun ; Derevianko, Alexandre ; Lim, Robert ; Fobert, David ; Cao, Caroline ; Schwaitzberg, Steven D ; Jones, Daniel B ; De, Suvranu

Journal of laparoendoscopic & advanced surgical techniques. Part A, March 2010, Vol.20(2), pp.153-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-9034 ; PMID: 20201683 Version:1 ; DOI: 10.1089/lap.2009.0030

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face and construct validation of a virtual peg transfer simulator

Arikatla, Venkata S ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Ahn, Woojin ; Chellali, Amine ; De, Suvranu ; Caroline, G L ; Hwabejire, John ; Demoya, Marc ; Schwaitzberg, Steven ; Jones, Daniel B

Surgical endoscopy, May 2013, Vol.27(5), pp.1721-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-2218 ; PMID: 23263645 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00464-012-2664-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telehealth innovations in health education and training.(NATIONAL CENTER FOR RESEARCH RESOURCES CONFERENCE--FUTURE OF TELEHEALTH: ESSENTIAL TOOLS AND TECHNOLOGIES FOR CLINICAL RESEARCH AND CARE)

Conde, Jose G. ; De, Suvranu ; Hall, Richard W. ; Johansen, Edward ; Meglan, Dwight ; Peng, Grace C. Y.

Telemedicine and e-Health, Jan-Feb, 2010, Vol.16(1), p.103(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1530-5627

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. De, Suvranu
  2. De, S
  3. Jones, Daniel B
  4. Schwaitzberg, Steven D.
  5. Sankaranarayanan, Ganesh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...