skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Malay xóa Tác giả/ người sáng tác: Day, Tony xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narrating knowledge; Reflections on the encyclopedic impulse in literary texts from Indonesian and Malay worlds

Day, Tony ; Derks, Will

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1999, Vol.155(3), p.309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Day, Tony
  2. Derks, Will
  3. Tony Day
  4. Day, T
  5. Derks, W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...