skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa Tác giả/ người sáng tác: Davies, Nigel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmenting Human Memory - Capture and Recall in the Era of Lifelogging (Dagstuhl Seminar 14362)

Billinghurst, Mark ; Davies, Nigel ; Langheinrich, Marc ; Schmidt, Albrecht; Herbstritt, Marc

DOI: 10.4230/DagRep.4.8.151

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Langheinrich, Marc
  2. Herbstritt, Marc
  3. Davies, Nigel
  4. Schmidt, Albrecht
  5. Billinghurst, Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...