skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: David Weissbrodt xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Human Rights of Stateless Persons

Weissbrodt, David ; Collins, Clay ; David Weissbrodt ; Clay Collins

Human Rights Quarterly, 1 February 2006, Vol.28(1), pp.245-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Travaux Préparatoires of the Fair Trial Provisions--Articles 8 to 11--Of the Universal Declaration of Human Rights

Weissbrodt, David ; Hallendorff, Mattias

Human Rights Quarterly, 1 November 1999, Vol.21(4), pp.1061-1096 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Country-Related and Thematic Developments at the 1988 Session of the UN Commission on Human Rights

Weissbrodt, David

Human Rights Quarterly, 1 November 1988, Vol.10(4), pp.544-558 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X ; DOI: 10.2307/761920

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of the fifty-first session of the United Nations Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights

Weissbrodt, David ; Gomez, Mayra ; Thiele, Bret

Human Rights Quarterly, August, 2000, Vol.22(3), p.788(50) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Major Developments at the UN Commission on Human Rights in 1991

Parker, Penny ; Weissbrodt, David

Human Rights Quarterly, 1 November 1991, Vol.13(4), pp.573-613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X ; DOI: 10.2307/762307

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The UNESCO Human Rights Procedure: An Evaluation

Weissbrodt, David ; Farley, Rose

Human Rights Quarterly, 1 May 1994, Vol.16(2), pp.391-414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X ; DOI: 10.2307/762451

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Forty-Third Session of the UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities: The Sub-Commission under Scrutiny

Reierson, Karen ; Weissbrodt, David

Human Rights Quarterly, 1 May 1992, Vol.14(2), pp.232-277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X ; DOI: 10.2307/762426

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humanitarian Law in Armed Conflict: The Role of International Nongovernmental Organizations

Weissbrodt, David

Journal of Peace Research, September 1987, Vol.24(3), pp.297-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234338702400309

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New United Nations Mechanism for Encouraging the Ratification of Treaties

Weissbrodt, David

Human Rights Quarterly, 1 October 1982, Vol.4(3), pp.333-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X ; DOI: 10.2307/762222

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Major Developments at the 1989 Session of the UN Commission on Human Rights

Brody, Reed ; Weissbrodt, David

Human Rights Quarterly, 1 November 1989, Vol.11(4), pp.586-611 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X ; DOI: 10.2307/762092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 39th Session of the UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities

Rosen, Sonia ; Weissbrodt, David

Human Rights Quarterly, 1 November 1988, Vol.10(4), pp.487-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X ; DOI: 10.2307/761917

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Major Developments at the UN Commission on Human Rights in 1992

Pitts, Joe W. ; Weissbrodt, David

Human Rights Quarterly, 1 February 1993, Vol.15(1), pp.122-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X ; DOI: 10.2307/762654

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Major Developments in 1990 at the UN Commission on Human Rights

Brody, Reed ; Parker, Penny ; Weissbrodt, David

Human Rights Quarterly, 1 November 1990, Vol.12(4), pp.559-588 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X ; DOI: 10.2307/762501

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 42nd Session of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities

Brody, Reed ; Convery, Maureen ; Weissbrodt, David

Human Rights Quarterly, 1 May 1991, Vol.13(2), pp.260-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X ; DOI: 10.2307/762663

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Human Rights Responsibilities

Weissbrodt, David

Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, 2005, Vol.6(3), pp.279-297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1439880X ; E-ISSN: 18620043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization of Constitutional Law and Civil Rights

Weissbrodt, David

Journal of Legal Education, 1993, Vol.43(2), p.261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2208

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 40th Session of the UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities

Brennan, Katherine ; Brody, Reed ; Weissbrodt, David

Human Rights Quarterly, 1 May 1989, Vol.11(2), pp.295-324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X ; DOI: 10.2307/761959

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Forty-Fourth Session of the UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities and the Special Session of the Commission on Human Rights on the Situation in the Former Yugoslavia

Kayal, Alya Z. ; Parker, Penny L. ; Weissbrodt, David

Human Rights Quarterly, 1 May 1993, Vol.15(2), pp.410-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X ; DOI: 10.2307/762545

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Three "Theme" Special Rapporteurs of the UN Commission on Human Rights

Weissbrodt, David

The American Journal of International Law, 1 July 1986, Vol.80(3), pp.685-699 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029300 ; E-ISSN: 21617953 ; DOI: 10.2307/2201794

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New United Nations Mechanism for Encouraging the Ratification of Human Rights Treaties

Weissbrodt, David

The American Journal of International Law, 1 April 1982, Vol.76(2), pp.418-429 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029300 ; E-ISSN: 21617953 ; DOI: 10.2307/2201470

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (4)
 2. 1987đến1989  (6)
 3. 1990đến1992  (9)
 4. 1993đến1999  (7)
 5. Sau 1999  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (23)
 2. Bình xét khoa học  (9)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...