skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: David HutchisonTakeo KanadeJosef Kittler xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Conceptual Modeling Challenges and Opportunities

David HutchisonTakeo KanadeJosef Kittler

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Databases and Information Systems

David HutchisonTakeo KanadeJosef Kittler

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Blended Learning

David HutchisonTakeo KanadeJosef Kittler

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computation and Intelligence

David HutchisonTakeo KanadeJosef Kittler

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Web and NetworkTechnologies and Applications

David HutchisonTakeo KanadeJosef Kittler

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affect and Emotion in Human Computer Interaction

David HutchisonTakeo KanadeJosef Kittler

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. David HutchisonTakeo KanadeJosef Kittler

theo chủ đề:

  1. Computer science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...