skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Cơ sở dữ liệu: IngentaConnect xóa Tác giả/ người sáng tác: Das, K xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chromosomal localization, expression pattern, and promoter analysis of the mouse gene encoding adipocyte-specific secretory protein Acrp30

Das, K ; Lin, Y ; Widen, E ; Zhang, Y ; Scherer, P E

Biochemical and biophysical research communications, 02 February 2001, Vol.280(4), pp.1120-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 11162643 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lin Ying
  2. Lin, Ying
  3. Scherer, Philipp E
  4. Widen, Elisabeth
  5. Zhang, Yonghui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...