skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Darmont, Jérôme xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Benchmarking data warehouses

Darmont, Jérôme ; Bentayeb, Fadila ; Boussaïd, Omar; Boussaïd, Omar (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 2, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1504/IJBIDM.2007.012947

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

XWeB: the XML Warehouse Benchmark

Mahboubi, Hadj ; Darmont, Jérôme; Darmont, Jérôme (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 2, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-18206-8_14

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the Dynamic Behavior of Database Applications

He, Zhen ; Darmont, Jérôme; Darmont, Jérôme (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 2, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.4018/jdm.2005040102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DESP-C++: A Discrete-Event Simulation Package for C++

Darmont, Jérôme; Darmont, Jérôme (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 28, 2016

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Query Performance Optimization in XML Data Warehouses

Mahboubi, Hadj ; Darmont, Jérôme; Darmont, Jérôme (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 27, 2017

DOI: 10.4018/978-1-61692-016-6.ch014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Warehouse Benchmarking with DWEB

Darmont, Jérôme; Darmont, Jérôme (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 27, 2017

DOI: 10.4018/978-1-60566-232-9.ch015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Join Index for XML Data Warehouses

Mahboubi, Hadj ; Darmont, Jérôme; Darmont, Jérôme (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 11, 2008

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Materialized View Selection by Query Clustering in XML Data Warehouses

Mahboubi, Hadj ; Darmont, Jérôme; Darmont, Jérôme (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 11, 2008

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DWEB: A Data Warehouse Engineering Benchmark

Darmont, Jérôme ; Bentayeb, Fadila ; Boussaïd, Omar; Boussaïd, Omar (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 10, 2007

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conception d'un banc d'essais décisionnel

Darmont, Jérôme ; Bentayeb, Fadila ; Boussaïd, Omar; Boussaïd, Omar (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 26, 2007

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Darmont, Jérôme
  2. Mahboubi, Hadj
  3. Darmont, J
  4. Boussaïd, Omar
  5. Bentayeb, Fadila

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...