skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Tác giả/ người sáng tác: Dario, Paolo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Robotics in Medicine
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robotics in Medicine

Dario, Paolo ; Guglielmelli, Eugenio ; Allotta, Benedetto

Intelligent Robots and Systems, pp.691-719

ISBN: 978-0-444-82250-5 ; ISBN: 978-0-08-053485-5 ; ISBN: 978-0-444-54093-5 ; DOI: 10.1016/B978-044482250-5/50047-5

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Allotta, Benedetto
  2. Guglielmelli, Eugenio
  3. Dario, Paolo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...