skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Dario, P. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shape memory alloy microactuators

Bergamasco, M ; Dario, P ; Salsedo, F

Sensors & Actuators: A. Physical, 1990, Vol.21(1), pp.253-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-4247 ; E-ISSN: 1873-3069 ; DOI: 10.1016/0924-4247(90)85049-A

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A sensorized robot gripper

Fiorillo, A.S ; Dario, P ; Bergamasco, M

Robotics and Autonomous Systems, 1988, Vol.4(1), pp.49-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8890 ; E-ISSN: 1872-793X ; DOI: 10.1016/0921-8890(88)90009-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Sensor-based fine telemanipulation for space robotics
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensor-based fine telemanipulation for space robotics

Andrenucci, M. ; Dario, P. ; Bergamasco, M.; Pisa Univ.

JPL, California Inst. of Tech., Proceedings of the NASA Conference on Space Telerobotics, Volume 4; p 101-107

90N29841; 19900020525

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dario, P
  2. Bergamasco, M
  3. Andrenucci, M.
  4. Fiorillo, A.S
  5. Salsedo, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...