skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Trace Metals xóa Tác giả/ người sáng tác: Dao Thanh-Son xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sensitivity of a tropical micro-crustacean (Daphnia lumholtzi) to trace metals tested in natural water of the Mekong River
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensitivity of a tropical micro-crustacean (Daphnia lumholtzi) to trace metals tested in natural water of the Mekong River

Dao Thanh-Son; Le Nam Vu; Bui Ba Trung

ISIKNOWLEDGE; 0048-9697; 1879-1026; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28913; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716317417

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dao Thanh-Son
  2. Le Nam Vu
  3. Bui Ba Trung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...