skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Dao, Viet Thang xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effect of Neodymium and Transition Metals Co-doped on Structural, Optical and Magnetic Properties of BiFeO3 Materials
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Neodymium and Transition Metals Co-doped on Structural, Optical and Magnetic Properties of BiFeO3 Materials

Dao, Viet Thang; Du, Thi Xuan Thao; Le, Thi Mai Oanh; Nguyen, Van Minh

tr. 63-69; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4295

Truy cập trực tuyến

2
Effect of Neodymium and Transition Metals Co-doped on Structural, Optical and Magnetic Properties of BiFeO3 Materials
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Neodymium and Transition Metals Co-doped on Structural, Optical and Magnetic Properties of BiFeO3 Materials

Dao, Viet Thang; Du, Thi Xuan Thao; Le, Thi Mai Oanh; Nguyen, Van Minh

Đao, V. T., et al. (2015). Effect of Neodymium and Transition Metals Co-doped on Structural, Optical and Magnetic Properties of BiFeO3 Materials. VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, 31(3), 63-69; 2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55824

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyen, Van Minh
  2. Dao, Viet Thang
  3. Le, Thi Mai Oanh
  4. Du, Thi Xuan Thao

theo chủ đề:

  1. magnetization
  2. Raman
  3. BFO
  4. co-doped

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...