skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Dannewitz, Johan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sperm from pheromone primed brown trout (S<em>almo trutta</em> L.) produce more larvae

Hellström, Gustav ; Prestegaard, Tore ; Dannewitz, Johan ; Olsén, Håkan; Olsén, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Biologi ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Biologi

Fish Physiology & Biochemistry, 2013, Vol. 39(3), pp. 471-478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-1742 ; DOI: 10.1007/s10695-012-9712-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. DiVA - Academic Archive Online  (1)
  2. Springer (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...