skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Saund Eric xóa Tác giả/ người sáng tác: Daniel L Lerner xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EFFECTER PLATFORM TO BE OPERATED ON VERTICAL SURFACE

Saund Eric ; Yim Mark H ; Fishkin Kenneth P ; Daniel L Lerner ; Moran Thomas P

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND DEVICE OF DIGITAL INK IMAGE CONVERSION FOR USE IN STRUCTURED TEXT GRAPHIC EDITOR

Saund Eric ; Moran Thomas P ; Daniel L Lerner ; Mahoney James V ; Cass Todd A

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR OPERATING ON VERTICAL SURFACE

Saund Eric ; Fishkin Kenneth P ; Moran Thomas P ; Daniel L Lerner ; Thomas M Bruel

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS TO CONVERT BITMAPPED IMAGE FOR USE IN STRUCTURED TEXT/GRAPHICS EDITOR

Saund Eric ; Moran Thomas P ; Daniel L Lerner ; Mahoney James V ; Cass Todd A

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moran Thomas P
  2. Daniel L Lerner
  3. Saund Eric
  4. Mahoney James V
  5. Fishkin Kenneth P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...