skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Couture, Nadine xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Daniel, Maxime xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing an Expandable Illuminated Ring to Build an Actuated Ring Chart

Daniel, Maxime ; Rivière, Guillaume ; Couture, Nadine; Daniel, Maxime (Editor)

Twelfth International Conference on Tangible, Embedded and Embodied Interactions (TEI'18), 2018, pp.140-147

DOI: 10.1145/3173225.3173294

Toàn văn sẵn có

2
Designing an Expandable Illuminated Ring to Build an Actuated Ring Chart
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing an Expandable Illuminated Ring to Build an Actuated Ring Chart

Daniel, Maxime ; Rivière, Guillaume ; Couture, Nadine; Daniel, Maxime (Editor)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

CairnFORM

Daniel, Maxime ; Riviere, Guillaume ; Couture, Nadine; Girard, Sylvie (Editor)

IHM-2018, 22 October 2018

Toàn văn sẵn có

4
CairnFORM: a Shape-Changing Ring Chart Notifying Renewable Energy Availability in Peripheral Locations
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

CairnFORM: a Shape-Changing Ring Chart Notifying Renewable Energy Availability in Peripheral Locations

Daniel, Maxime ; Rivière, Guillaume ; Couture, Nadine; Rivière, Guillaume (Editor)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of persuasive technologies for energy demand side management

Daniel, Maxime ; Rivière, Guillaume ; Couture, Nadine ; Kreckelbergh, Stéphane

Actes de la 28ième conference francophone sur l'Interaction Homme-Machine, 25 October 2016, pp.197-210

ISBN: 9781450342438 ; ISBN: 1450342434 ; DOI: 10.1145/3004107.3004111

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

CairnFORM: a Shape-Changing Ring Chart Notifying Renewable Energy Availability in Peripheral Locations

Daniel, Maxime ; Riviere, Guillaume ; Couture, Nadine; Rivière, Guillaume (Editor)

TEI’2019 Proceedings of the 13th ACM International Conference on Tangible, Embedded and Embodied Interaction, pp.275-286

DOI: 10.1145/3294109.3295634

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prelimary studies for the design of CAIRNS : an Ambient Tangible Interface for Shifting Energy Demand in the Workplace

Daniel, Maxime ; Riviere, Guillaume ; Couture, Nadine; Girard, Patrick (Editor)

IHM-2017, 30 August 2017

DOI: 10.1145/3132129.3132152

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A shape-changing cylindrical chart that displays energy availability forecasts

Daniel, Maxime ; Rivière, Guillaume ; Couture, Nadine; Rivière, Guillaume (Editor)

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Persuasive interactive systems in public and collective spaces: what role for tangible interfaces ?

Daniel, Maxime ; Rivière, Guillaume ; Couture, Nadine

Actes de la 28ième conference francophone sur l'Interaction Homme-Machine, 25 October 2016, pp.221-229

ISBN: 9781450342438 ; ISBN: 1450342434 ; DOI: 10.1145/3004107.3004131

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (7)
  2. French  (5)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...