skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyen, Van Hieu xóa Tác giả/ người sáng tác: Dang, Thi-Thanh-Le xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrothermal growth and hydrogen selective sensing of nickel oxide nanowires.(Research Article)

Le Dang, Thi Thanh ; Tonezzer, Matteo ; Nguyen, Van Hieu

Journal of Nanomaterials, 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-4110 ; DOI: 10.1155/2015/785856

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dang, Thi Thanh Le
  2. Nguyen, Van Hieu
  3. Tonezzer, M.
  4. Nguyen, V.H.
  5. Le Dang, Thi Thanh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...