skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Reference Services Review xóa Tác giả/ người sáng tác: Dance, Betty xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Librarians don't bite: assessing library orientation for freshmen

Ann Goebel Brown ; Sandra Weingart ; Judith R.J. Johnson ; Betty Dance

Reference Services Review, 2004, Vol.32(4), p.394-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; DOI: 10.1108/00907320410569752

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Librarians don't bite: assessing library orientation for freshmen

Goebel Brown, Ann ; Weingart, Sandra ; Johnson, Judith R.J ; Dance, Betty

Reference Services Review, 01 December 2004, Vol.32(4), pp.394-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907320410569752

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...