skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Dance, Amber xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

News feature: building benchtop human models: research teams are linking mini model organs to simulate whole-body responses to medicines and potential terror agents.(NEWS FEATURE)

Dance, Amber

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, June 2, 2015, Vol.112(22), p.6773 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human artificial chromosomes offer insights, therapeutic possibilities, and challenges.(CORE CONCEPTS)

Dance, Amber

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Sept 12, 2017, Vol.114(37), p.9752(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1713319114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uncovering the neuron's internal skeleton.(INNER WORKINGS)

Dance, Amber

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Dec 6, 2016, Vol.113(49), p.13931(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1617651113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The brain within buildings.(SCIENCE AND CULTURE)

Dance, Amber

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 31, 2017, Vol.114(5), p.785(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1620658114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science and culture: making a pitch for female engineers.(SCIENCE AND CULTURE)( The Next MacGyver Competition)

Dance, Amber

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 13, 2015, Vol.112(41), p.12545 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1517377112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Straight talk with ... Patrick Soon-Shiong.(Interview)

Dance, Amber;

Nature Medicine, 2012, Vol.18(2), p.187(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1078-8956

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dance, Amber
  2. Dance, A
  3. Amber Dance
  4. Soon-Shiong, Patrick

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...