skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Dance, Amber xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

US researchers await key science appointments by next president

Dance, Amber

Nature medicine, November 2008, Vol.14(11), pp.1131 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-170X ; PMID: 18989264 Version:1 ; DOI: 10.1038/nm1108-1131

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

News feature: building benchtop human models: research teams are linking mini model organs to simulate whole-body responses to medicines and potential terror agents.(NEWS FEATURE)

Dance, Amber

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, June 2, 2015, Vol.112(22), p.6773 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science and culture: serious science education, with a chuckle.(SCIENCE AND CULTURE)

Dance, Amber

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Sept 1, 2015, Vol.112(35), p.10819 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1509008112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human artificial chromosomes offer insights, therapeutic possibilities, and challenges.(CORE CONCEPTS)

Dance, Amber

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Sept 12, 2017, Vol.114(37), p.9752(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1713319114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uncovering the neuron's internal skeleton.(INNER WORKINGS)

Dance, Amber

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Dec 6, 2016, Vol.113(49), p.13931(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1617651113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Core concept: CRISPR gene editing.(CORE CONCEPTS)(Report)

Dance, Amber

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, May 19, 2015, Vol.112(20), p.6245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special relationship between fungi and plants may have spurred changes to ancient climate.(INNER WORKINGS)

Dance, Amber

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Nov 14, 2017, Vol.114(46), p.12089(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1716319114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The brain within buildings.(SCIENCE AND CULTURE)

Dance, Amber

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 31, 2017, Vol.114(5), p.785(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1620658114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering the animal out of animal products

Dance, Amber

Nature Biotechnology, August, 2017, Vol.35(8), p.704(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156 ; DOI: 10.1038/nbt.3933

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science and culture: making a pitch for female engineers.(SCIENCE AND CULTURE)( The Next MacGyver Competition)

Dance, Amber

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 13, 2015, Vol.112(41), p.12545 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1517377112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ten years on from anthrax scare, analysis lags behind sequencing.(NEWS)

Dance, Amber

Nature Medicine, Oct, 2011, Vol.17(10), p.1158(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1078-8956

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Straight talk with ... Patrick Soon-Shiong.(Interview)

Dance, Amber;

Nature Medicine, 2012, Vol.18(2), p.187(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1078-8956

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthetic human genome set to spur applications.(News)

Dance, Amber

Nature Biotechnology, August, 2016, Vol.34(8), p.796(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dance, Amber
  2. Dance, A
  3. Amber Dance
  4. Danec, A.
  5. Soon-Shiong, Patrick

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...