skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Tác giả/ người sáng tác: Danaci, Deniz xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who supports minority rights in popular votes? Empirical evidence from Switzerland

Vatter, Adrian ; Stadelmann-Steffen, Isabelle ; Danaci, Deniz

Electoral Studies, December 2014, Vol.36, pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3794 ; E-ISSN: 1873-6890 ; DOI: 10.1016/j.electstud.2014.06.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct Democracy and Minority Rights: Direct and Indirect Effects on Religious Minorities in Switzerland

Christmann, Anna ; Danaci, Deniz

Politics and Religion, 2012, Vol.5(1), pp.133-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1755-0483 ; E-ISSN: 1744-0491 ; DOI: 10.1017/S1755048311000666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who supports minority rights in popular votes? Empirical evidence from Switzerland

Vatter, Adrian ; Stadelmann - Steffen, Isabelle ; Danaci, Deniz

Electoral Studies, Dec, 2014, Vol.36, p.1(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3794

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct democracy and minority rights: direct and indirect effects on religious minorities in Switzerland

Christmann, Anna ; Danaci, Deniz

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mehrheitstyrannei durch Volksentscheide?
Majority tyranny due to popular votes?

Vatter, Adrian ; Danaci, Deniz

Politische Vierteljahresschrift, 2010, Vol.51(2), pp.205-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3470 ; E-ISSN: 1862-2860 ; DOI: 10.1007/s11615-010-0019-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mehrheitstyrannei durch Volksentscheide? Zum Spannungsverhaltnis zwischen direkter Demokratie und Minderheitenschutz.(Report)

Vatter, Adrian ; Danaci, Deniz

Politische Vierteljahresschrift, June, 2010, Vol.51(2), p.205(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3470

Toàn văn sẵn có

7
The Minaret Ban in Switzerland: An Exception to the Rule?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Minaret Ban in Switzerland: An Exception to the Rule?

Danaci, Deniz; Marxer, Wilfried (Editor)

Direct Democracy and Minorities, pp.155-164

ISBN: 9783531185811 ; ISBN: 3531185810 ; E-ISBN: 9783531943046 ; E-ISBN: 3531943049 ; DOI: 10.1007/978-3-531-94304-6_11

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct democracy and minority rights: direct and indirect effects on religious minorities in Switzerland

Danaci, Deniz ; Christmann, Anna

DOI: 10.5167/UZH-66169

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who Supports Minority Rights in Popular Votes? Empirical Evidence from Switzerland

Stadelmann-Steffen, Isabelle ; Vatter, Adrian ; Danaci, Deniz

DOI: 10.7892/BORIS.59780

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (8)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Danaci, Deniz
 2. Vatter, Adrian
 3. Christmann, Anna
 4. Danaci, D.
 5. Vatter, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...