skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Secession xóa Chủ đề: Independence xóa Tác giả/ người sáng tác: Dan Connell xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside the EPLF: The origins of the 'People's Party' & its role in the liberation of Eritrea

Connell, Dan

Review of African Political Economy, Sep 2001, Vol.28(89), pp.345-364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03056244 ; E-ISSN: 17401720 ; DOI: 10.1080/03056240108704545

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dan Connell
  2. Connell, D.
  3. Connell, Dan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...