skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Tác giả/ người sáng tác: Damla, Nevzat xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of environmental radioactivity for Batman, Turkey

Damla, Nevzat ; Cevik, Ugur ; Kobya, Ali ; Ataksor, Berna ; Isik, Umit

Environmental Monitoring and Assessment, Jan 2010, Vol.160(1-4), pp.401-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-008-0704-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of natural radiation exposure levels and mass attenuation coefficients of lime and gypsum samples used in Turkey

Damla, Nevzat ; Cevik, Uur ; Kobya, Ali ; Celik, Ahmet ; Celik, Necati

Environmental Monitoring and Assessment, Nov 2010, Vol.170(1-4), pp.457-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-009-1246-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Damla , Nevzat
  2. Cevik, Ugur
  3. Kobya, Ali
  4. Kobya , Ali Ihsan
  5. Damla, Nevzat

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...