skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Fusion Engineering and Design xóa Tác giả/ người sáng tác: Sakamoto, K xóa Tác giả/ người sáng tác: Dairaku, M. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural analyses of HV bushing for ITER heating NB system

Tobari, H ; Inoue, T ; Taniguchi, M ; Kashiwagi, M ; Umeda, N ; Dairaku, M ; Yamanaka, H ; Watanabe, K ; Sakamoto, K ; Kuriyama, M ; Graceffa, J ; Svensson, L ; Hemsworth, R ; Tanaka, M ; Boilson, D

Fusion Engineering and Design, October 2013, Vol.88(6-8), pp.975-979 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-3796 ; E-ISSN: 1873-7196 ; DOI: 10.1016/j.fusengdes.2013.02.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sakamoto, K
  2. Umeda, N.
  3. Watanabe, K.
  4. Tobari, H.
  5. Inoue, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...