skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: International Cooperation xóa Tác giả/ người sáng tác: Dai, Xinyuan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Regimes and International Trade: The Democratic Difference Revisited

Dai, Xinyuan

American Political Science Review, 2002, Vol.96(1), pp.159-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: 10.1017/S000305540200429X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Comply? The Domestic Constituency Mechanism

Dai, Xinyuan

International Organization, 2005, Vol.59(2), pp.363-398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818305050125

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global regime and national change

Dai, Xinyuan

Climate Policy, 2010, Vol.10(6), pp.622-637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14693062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dai, Xinyuan
  2. Dai, Xy
  3. Xinyuan Dai

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...