skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Dahm, Matthias xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informational lobbying under the shadow of political pressure

Dahm, Matthias ; Porteiro, Nicolás

Social Choice and Welfare, 2008, Vol.30(4), pp.531-559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-1714 ; E-ISSN: 1432-217X ; DOI: 10.1007/s00355-007-0264-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How a firm can induce legislators to adopt a bad policy

Dahm, Matthias ; Dur, Robert ; Glazer, Amihai

Public Choice, 2014, Vol.159(1), pp.63-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-5829 ; E-ISSN: 1573-7101 ; DOI: 10.1007/s11127-012-0016-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biased contests

Dahm, Matthias ; Porteiro, Nicolás

Public Choice, 2008, Vol.136(1), pp.55-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-5829 ; E-ISSN: 1573-7101 ; DOI: 10.1007/s11127-008-9278-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tullock and Hirshleifer: a meeting of the minds

Alcalde, José ; Dahm, Matthias

Review of Economic Design, 2007, Vol.11(2), pp.101-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-4742 ; E-ISSN: 1434-4750 ; DOI: 10.1007/s10058-007-0031-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations for contest success functions

Corchón, Luis ; Dahm, Matthias

Economic Theory, 2010, Vol.43(1), pp.81-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-2259 ; E-ISSN: 1432-0479 ; DOI: 10.1007/s00199-008-0425-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...