skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Da Veiga, A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information security culture and information protection culture: A validated assessment instrument

Da Veiga, Adéle ; Martins, Nico

Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice, April 2015, Vol.31(2), pp.243-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-3649 ; E-ISSN: 1873-6734 ; DOI: 10.1016/j.clsr.2015.01.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the information security culture through monitoring and implementation actions illustrated through a case study

Da Veiga, Adéle ; Martins, Nico

Computers & Security, March 2015, Vol.49, pp.162-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4048 ; E-ISSN: 1872-6208 ; DOI: 10.1016/j.cose.2014.12.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining and identifying dominant information security cultures and subcultures

Da Veiga, Adéle ; Martins, Nico

Computers & Security, September 2017, Vol.70, pp.72-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4048 ; E-ISSN: 1872-6208 ; DOI: 10.1016/j.cose.2017.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework and assessment instrument for information security culture

Da Veiga, A ; Eloff, J.H.P

Computers & Security, 2010, Vol.29(2), pp.196-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4048 ; E-ISSN: 1872-6208 ; DOI: 10.1016/j.cose.2009.09.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An approach to information security culture change combining ADKAR and the ISCA questionnaire to aid transition to the desired culture

Adéle Da Veiga

Information and Computer Security, 2018, Vol.26(5), pp.584-612 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20564961 ; E-ISSN: 2056497X ; DOI: 10.1108/ICS-08-2017-0056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information security culture - validation of an assessment instrument : research article

Da Veiga, A. ; Martins, N. ; Eloff, J.H.P.

Southern African Business Review, Apr 2007, Vol.11(1), pp.147-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1561896X

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Information Security Governance Framework

Veiga, A. Da ; Eloff, J. H. P

Information Systems Management, 02 October 2007, Vol.24(4), pp.361-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-0530 ; E-ISSN: 1934-8703 ; DOI: 10.1080/10580530701586136

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. da Veiga, A.
  2. Da Veiga, Adéle
  3. Martins, N
  4. Da Veiga, Adele
  5. Martins, Nico

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...