skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Anesthesiology xóa Tác giả/ người sáng tác: D. Nyhan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
PROTAMINE-SPECIFIC IgE ANTIBODIES AS PREDICTORS OF ADVERSE REACTIONS IN INSULIN DEPENDENT DIABETIC PATIENTS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROTAMINE-SPECIFIC IgE ANTIBODIES AS PREDICTORS OF ADVERSE REACTIONS IN INSULIN DEPENDENT DIABETIC PATIENTS

Nyhan, D. ; Weiss, M. ; Chen, B. ; Blanck, T. ; Harrow, J. ; Levy, J. ; Roizen, M. ; Adkinson, F. ; Hirshman, C.

Anesthesiology, 1988, Vol.69(Supplement), p.A9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-198809010-00009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Levy, J.
  2. Chen, B.
  3. Nyhan, D.
  4. D. Nyhan
  5. Hirshman, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...