skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Díaz Nieva, José xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jorge Prat y Acción Nacional (1963 -1966): La antesala del Partido Nacional

Díaz Nieva, José ; Valdés Urrutia, Mario

Cuadernos de historia (Santiago), 01 December 2015, Issue 43, pp.83-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0719-1243 ; E-ISSN: 0719-1243 ; DOI: 10.4067/S0719-12432015000200004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SciELO (CrossRef)  (1)
  2. SciELO  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Valdés Urrutia, Mario
  2. Díaz Nieva, José

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...